Feb 16 2011

Byzantine Military Pragmatism vs. Imperial Prejudice: Possible Reasons for Omitting the Armenians from the List of Hostiles in Maurice’s Strategikon

Armen Ayvazyan, “Military Pragmatism vs. Imperial Prejudice”

No responses yet

Feb 12 2011

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑՆ ԱՅՍՕՐ. II – 3. Միջազգային իրավական մակարդակ

Աղբյուրը՝ «Հայաստանի Զրուցակից», #4 (167), 4 փետրվարի, 2011 թ.

4. Արցախյան գործը

Միջազգային դատավարության ձև կարող է ընդունել նաև հայ ժողովրդի՝ Արցախին, ներառյալ նրա շուրջն ազատագրված բնիկ հայկական տարածքին տիրելու անօտարելի իրավունքը։ Այդ իրավունքն իրացվելու է կա՛մ Հայաստանի Հանրապետության հետ վերջնական՝ դե-յուրե վերամիավորման, կա՛մ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչման միջոցով։ Այսպիսի իրական հնարավորության վրա է մատնացույց անում Կոսովոյի անկախության հռչակման մասին ՄԱԿ-ի Միջազգային դատարանում 2009 թ. դեկտեմբերի 1-ից մինչև 2010 թ. հուլիսի 22-ը քննված նախադեպային գործը։ ՄԱԿ-ի բարձրագույն դատական ատյանի խորհրդատվական վճռում եզրակացվեց, որ 2008 թ. Կոսովոյի անկախության միակողմանի հռչակումը չի հակասում միջազգային իրավունքին, քանի որ միջազգային օրենսդրության մեջ բացակայում է որևէ դրույթ, որը կարող էր արգելել Կոսովոյին հռչակելու իր անկախությունը։ Դրանով իսկ ՄԱԿ-ի Միջազգային դատարանը ճանաչեց Սերբիայից Կոսովոյի անկախության ինքնահռչակումը։

Շարունակությունը

No responses yet

Feb 12 2011

АРМЯНСКИЙ ВОПРОС СЕГОДНЯ. II-3. Mеждународно-правовой уровень

Источник: “СОБЕСЕДНИК АРМЕНИИ”, № 4 (167 ), 4 февраля 2011 г.

4. Арцахское дело

Форму международного судебного разбирательства может принять в будущем и право армянского народа на Арцах (включая освобожденную вокруг него исконно армянскую территорию) либо посредством его конечного воссоединения с Республикой Армения, либо через международное признание независимости Нагорно-Карабахской Республики. На такую реальную возможность наглядно указывает прецедентное дело о провозглашении независимости Косово, рассмотренного Международным судом ООН в период с 1-го декабря 2009 г. по 22 июля 2010 года.Консультативное заключение высшей судебной инстанции ООН отметило, что одностороннее провозглашение Косово своей независимости в 2008 году не противоречит международному праву, поскольку в международном законодательстве отсутствует какая-либо норма, которая могла бы запретить Косово провозгласить независимость. Тем самым, Международный суд ООН признал законность самопровозглашения независимости Косово от Сербии.

Далее

No responses yet

Jan 16 2011

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑՆ ԱՅՍՕՐ. II – 2. Միջազգային իրավական մակարդակ

Աղբյուրը՝ «Հայաստանի Զրուցակից», #1 (164), 14 հունվարի, 2011 թ.

2. 1918-2010 թթ. Ադրբեջանում հայասպանության և էթնիկական զտումների մասին գործը
1918-1920 թթ. Հայաստանի Հանրապետությունը Հայոց եղեռնի կազմակերպիչների և կատարողների նկատմամբ բաց դատավարություն անցկացնելու ժամանակ և հնարավորություն չունեցավ։ Այդուհանդերձ, նրանց պատժելու մասին որոշումն ընդունվեց այդ կարճ ժամանակահատվածում՝ 1919 թ. հոկտեմբերին ու հե՛նց Երևանում՝ իշխող կուսակցության՝ ՀՅ Դաշնակցության 9-րդ համագումարում։ Մինչդեռ Հայաստանի «երրորդ» Հանրապետության (1991թ.-ցայսօր) ղեկավարությունը, հույսը դնելով միջազգային միջնորդության միջոցով ղարաբաղյան և հայ-թուրքական հակամարտությունների արագ լուծման վրա և բոլորովին չըմբռնելով Հայկական հարցի էությունը, որոշեց պարզապես հրաժարվել ինքնապաշտպանության և հատուցման՝ իր տրամադրության տակ եղած արդյունավետ միջոցից՝ Ադրբեջանում հայասպանության և էթնիկական զտումների կազմակերպիչների ու կատարողների դեմ ազգային և միջազգային դատական հետապնդումից, որն ինքնիշխան պետության բացառիկ իրավունքն է։ Չմոռանանք, որ այդ հանցագործությունները մասամբ իրականացվել են «երրորդ» հանրապետության գոյության օրոք։

Շարունակությունը

No responses yet

Jan 16 2011

АРМЯНСКИЙ ВОПРОС СЕГОДНЯ. II-2. Mеждународно-правовой уровень

Источник: “СОБЕСЕДНИК АРМЕНИИ”, № 1 (164), 14 января 2011 г.
2. Дело об арменоциде и этнических чистках в Азербайджане (1918-2010 гг.)

Первая Республика Армения (1918-1920 гг.) не имела ни времени, ни возможности для проведения открытого суда над организаторами и исполнителями Геноцида армян. Однако, не случайно, что решение об их наказании было принято в течение этого короткого промежутка – в октябре 1919 г. и именно в Ереване, на IX съезде правящей тогда партии Дашнакцутюн. Руководство же “третьей” Республики Армения (1991-по сей день), совершенно не вникая в суть Армянского вопроса и понадеявшись на скорое урегулирование карабахского и турецко-армянского конфликтов с помощью международного посредничества, решило просто отказаться от использования имеющегося в своем распоряжении эффективного оружия самозащиты и возмездия – исключительного права суверенного государства на национальное и международное судебное преследование и наказание организаторов и исполнителей арменоцида и этнических чисток в Азербайджане, частично проходивших уже в период существования самой “третьей” респубики.

Далее

No responses yet

Dec 30 2010

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑՆ ԱՅՍՕՐ. II-1. Միջազգային իրավական մակարդակ

Աղբյուրը` («Հայաստանի ԶՐՈՒՑԱԿԻՑ», #45 (163), 24 դեկտեմբերի, 2010 թ.)

Նախքան Հայկական հարցի միջազգային իրավական մակարդակի վերլուծությանն անցնելն անհրաժեշտ է համառոտաբար ամփոփել ներկա ուսումնասիրության նախորդ գլխում ասվածը (I. Ռազմավարական մակարդակ)։

Խորհրդային Միության փլուզումից հետո Հայկական հարցի բովանդակությունը՝ Հայաստանի տարածքային-քաղաքական ազատագրության անհրաժեշտությունը, նույնը մնալով, ընդունեց նոր ձևեր, որոնք արտահայտվեցին նախևառաջ վերածնված հայկական պետության հետևյալ ռազմավարական խնդիրներում.

Շարունակությունը

No responses yet

Dec 30 2010

АРМЯНСКИЙ ВОПРОС СЕГОДНЯ: II-1. Mеждународно-правовой уровень

Источник: “СОБЕСЕДНИК Армении”, #45 (163), 24 декабря 2010 г.

Перед тем, как перейти к анализу международно-правового уровня Армянского вопроса, необходимо вкратце подытожить сказанное в предыдущей главе данного исследования (см. Собеседник Армении, #41 (159), 26 ноября 2010 года).

После распада Советского Союза содержание Армянского вопроса – необходимость территориально-политического освобождения Армении, оставшись прежним, приняло новые формы, которые выразились, в первую очередь, в следующих стратегических проблемах воссозданного армянского государства:

Далее

No responses yet

Dec 13 2010

Հայկական հարցն այսօր. I. Ռազմավարական մակարդակ

Աղբյուր՝ «Հայաստանի ԶՐՈՒՑԱԿԻՑ», #41 (159), 26 նոյեմբերի 2010 թ.
Արմեն ԱՅՎԱԶՅԱՆ, Քաղաքական գիտությունների դոկտոր

Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում դարձյալ բարձրացվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պաշտոնապես և անհապաղ ճանաչելու հարցը։ Ցավոք, ինչպես այսքայլի նախաձեռնողները, այնպես էլ հակառակորդները ԼՂՀ ճանաչումը դիտում են բացառապես դիվանագիտական խաղի վերնակառուցային կոմբինացիաներում՝ անտեսելով նրա բազիսային՝ ռազմավարական մակարդակը։
Շարունակությունը

No responses yet

Dec 07 2010

Армянский вопрос сегодня: I. Стратегический уровень

Источник: “СОБЕСЕДНИК Армении”, #41 (159), 26 ноября 2010 года
Армен АЙВАЗЯН, Доктор политических наук

В парламенте Республики Армении снова поднят вопрос о немедленном официальном признании Нагорно-Карабахской Республики. К сожалению, как инициаторы, так и оппоненты этого шага рассматривают признание НКР исключительно в надстроечных комбинациях дипломатической игры, игнорируя его базисный – стратегический уровень.
Далее

No responses yet

Dec 05 2010

«Բրիտանական ու ռուսական հրատարակչություններին պատասխանատվության կանչելը պետության պարտավորությունն է». Արմեն Այվազյան

Աղբյուր՝ Ankakh.com, 16.11.2010

Հայաստանի վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններով լի հանրագիտարանը հրատարակած բրիտանական և ռուսական հրատարակչություններին պատասխանատվության ենթարկելու գործընթացն իր վրա պետք է վերցնի պետությունը: Այսպես է կարծում քաղաքագիտության դոկտոր Արմեն Այվազյանը, անընդունելի համարելով հայկական պետական կառույցների բռնած «չեզոք» դիրքորոշումը.

Շարունակաթյունը

No responses yet

Dec 02 2010

Արցախի հայկական բանակի հրազենը 1720-ական թվականներին

Աղբյուրը՝ «Հայաստանի ԶՐՈՒՑԱԿԻՑ», #37 (155), 29 հոկտեմբերի-5 նոյեմբերի 2010 թ.

Մատենադարանի ավագ գիտաշխատող, քաղաքական գիտությունների դոկտոր Արմեն Այվազյանի հետ զրույցից տեղեկանալով, որ նրա «1722-1730 թթ. հայոց ազատագրական պատերազմի քննական պատմություն» մենագրությունը մոտենում է ավարտին, խնդրեցինք ժամանակից փոքր-ինչ առաջ ընկնելով՝ մեր ընթերցողին ներկայացնել այդ, մեր կարծիքով, հույժ այժմեական հետազոտության անտիպ էջերից մեկը։ Ստորև հրապարակվող հետաքրքրահարույց նյութը մի փոքրիկ հատված է Ա. Այվազյանի գրքի՝ 1720-ական թվականների հայկական զորքի սպառազինությանը նվիրված առանձին գլխից։ Բնականաբար, թերթային հրապարակումից դուրս է մնացել գիտական ծավալուն ապարատը (աղբյուրագիտական բազան, պատմաբանասիրական վերլուծությունն ու բացատրությունները, ծանոթագրությունները և այլն)։

Շարունակությունը

No responses yet

Jul 24 2010

Ժողովրդագրական իրավիճակը Ղարաբաղում 1710-1720-ական թվականներին

Այվազյան Ա. Մ., Ժողովրդագրական իրավիճակը Ղարաբաղում 1710-1720-ական թվականներին (Լրաբեր հասարակական գիտությունների. 2010, N 1-2, էջ 59-67)

Read in English“Demographic Situation in Karabakh in the 1710-1720s,” Armenian Mind (journal of the National Academy of Sciences of Armenia), Vol. 5, No. 1-2, 2001, pp. 67-74; republished in Louys biweekly magazine (Los Angeles), March 2002, No. 4 (145)
HTML version
Читайте на русском
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КАРАБАХЕ В 1710-1720-Х ГОДАХ (научный вариант статьи со ссылками на первоисточники и примечаниями), (HTML версия) 2009

Շարունակությունը » Continue Reading »

2 responses so far

Jul 24 2010

Լեզվի ժողովրդական տեսչությունը ստեղծվել է` ստանձնելու պետական տեսչության գործառույթները. Սերգո Երիցյանն այդ մասին տեղյակ էլ չէ

Աղբյուրը` Ankakh.com, 23.07.2010

Դեռևս հունիսի 2-ին` «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը» նախաձեռնության անդրանիկ համաժողովի ժամանակ քաղաքագիտության դոկտոր Արմեն Այվազյանը հայտարարեց. «Քանի որ Լեզվի պետական տեսչությունը չի կատարում իր պարտավորությունները և մատնված է լիակատար անգործության, կստեղծվի Լեզվի ժողովրդական տեսչություն, որն իր ձեռքը կվերցնի և կիրականացնի տեսչության գործառույթները…»: Այվազյանը նաև հայտնեց, որ նախ կստեղծվի առանձին հզոր կայք, որտեղ հայոց լեզվի վիճակի մասին ամբողջական տեղեկատվություն կկուտակվի:

Այդ հայտարարությունից երկու ամիս էլ չի անցել և, ի զարմանս շատերի, Լեզվի ժողովրդական տեսչության կայքն արդեն գործում է (www.lezu.am)` մեր քաղաքի կենտրոնական փողոցների ցուցանակների աչք ծակող խախտումների լուսանկարներով:

Շարունակությունը » Continue Reading »

No responses yet

Jul 16 2010

«ԼԵԶՎԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ» ՀՌՉԱԿԱԳԻՐԸ

Աղբյուրը՝ www.lezu.am

Հայաստանի Հանրապետությունը քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, իրավական, կրթական և բարոյահոգեբանական ծանր ճգնաժամ է ապրում: ՀՀ հասարակության ընդհանուր թմբիրային վիճակը, որ պայմանավորված է, նախ և առաջ, հայոց արժեհամակարգի խախտված չափանիշներով, վտանգում է մեր անկախությունը, պարարտ հող ստեղծում անդառնալի պարտությունների համար:

Մասնավորապես, ոտնահարված է մեր մայրենիի` հայոց լեզվի կարգավիճակը տառացիորեն բոլոր բնագավառներում, այդ թվում՝ պետական համակարգում: Մինչդեռ հայերենը` Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն մեր անկախության և անվտանգության հիմքերի հիմքն է՝ լեզվամտածողության ու հանրակրթության, ազգային ինքնության և արժանապատվության, ինքնաճանաչման և ինքնագնահատման ողնաշարը:

Շարունակությունը » Continue Reading »

No responses yet

Jul 09 2010

Լ․ Սահակյանը և Ս․ Վարդանյանը խոսում են «Իմ հուշերի ճանապարհով» գրքի մասին

Լ․ Սահակյանը և Ս․ Վարդանյանը խոսում են Երվանդ Կյուրեղյանի «Իմ հուշերի ճանապարհով» գրքի մասին։

Երկիր Մեդիա, 25․06․2010թ․

Ավելի մանրամասն տվյալ գրքի և նրան կից ֆիլմի մասին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

One response so far

« Prev - Next »